EN
    您的位置: 首页 > 研究团队 > 工程师
 
 
 研究团队
 
教师

学生

工程师工程师
    代华磊

智能车建图和地图编辑工程师
研究方向:智能车建图和地图编辑
邮箱:dai98@foxmail.com

       
    戴开世

车辆感知工程师
研究方向:车辆感知
邮箱:daivesi@sina.com

       
    胡云骞

助理工程师
研究方向:车辆控制
邮箱:15273258668@163.com

       
    刘雪佳

地图构建工程师
研究方向:地图构建
邮箱:l1584858984@gmail.com

       
    罗姚

智能运维工程师
研究方向:云计算、大数据
邮箱:luoyao521@sina.cn

       


  Copyright © 2019 www.hive-hnu.org All rights reseved. 版权所有: 湖南大学智能车辆课题组HIVE
通讯地址: 湖南大学工程训练中心A栋 邮编:410082